Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ปข. ๒ อบรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้

สพป.ปข. ๒ อบรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้

June 28, 2015

766004.JPG

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ จากนโยบายและกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการปฏิรูปการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่รู้ ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ครู จึงนับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอยู่อย่างเสมอ ทั้งด้านหลักการ แนวทางและทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูภายใต้แนวทางการปฏิรูปการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการเรียนรู้ เพื่อมุ่งหวังจะพัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้ครูสามารถผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนนำนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อยอดสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การอบรมครั้งนี้มีการกำหนดหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย

1. มาตรฐานวิชาชีพครูที่ต้องรู้และเข้าใจ (มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ)

2. หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

3. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินด้านที่ 2 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ครู

5. การประเมินด้านที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลงานทางวิชาการ ครู

6. การวิเคาระห์ผู้เรียนและการศึกษาสภาพการเรียนการสอน

7. การนำนวัตกรรมไปใช้และการเขียนรายงานผลการใช้/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

8. ปัญหาของการทำผลงานทางวิชาการ

9. พบกลุ่มตามสาระการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

โดยมีคุณครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ในระหว่างวันที่ 27- 28 มิถนายน และ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 โดยได้รับเกียรติจากนางจุฑามาศ เจริญธรรม ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายศุภวิชญ์ เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันศักยพัฒน์ และนายเอื้อม จันทร์สุโข ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากร

27 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: