Home > ข่าวการศึกษา > รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพฐ. ใน จ.เชียงใหม่

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพฐ. ใน จ.เชียงใหม่

July 2, 2015

768193.jpg

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่)

โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง โดยมี นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โรงเรียนได้สาธิตการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน อาทิ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain Based Learning : BBL) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้และแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการกระตุ้นกล้ามเนื้อสมองจากกิจกรรม เบรนยิม (Brain Gym) รวมถึงการสาธิตการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกล หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม โดยมี นายสุมนต์ ม่อนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจำ ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.6 ให้กับนักเรียนด้อยโอกาส ในเขตพื้ที่บริการของโรงเรียน จำนวน 12 อำเภอ ในการนี้ รมช.ศธ. ได้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน และสวนเกษตรผสมผสาน ผ้าปักชนเผ่า และห้องตัดเย็บเสื้อผ้า ห้องรวบรวมผลงานด้านกรีฑา รวมทั้งชมศูนย์กีฬายกน้ำหนักและชกมวย

01 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: