Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๖ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สพม.๖ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

July 8, 2015

770059.JPG

+นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.6 เป็นประธานเปิดโครงการ 5 ส. กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส. แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2 ส. หลังเป็นการพัฒนาคน ทำให้สถานที่และสภาพแวดล้อมการทำงาน สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น ขนัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน ก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการทำกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผอ.สพม.,รอง ผอ.สพม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน รวมจำนวน 50 คน ณ สพม.6 (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

03 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: