Home > ข่าวการศึกษา > โครงการ “ครู คุณ คน ดี ศรี สพม.๑๙”

โครงการ “ครู คุณ คน ดี ศรี สพม.๑๙”

July 8, 2015

770725.JPG

ผ่านไปแล้วสำหรับการเฟ้นหาและมอบรางวัลเสมาทองคำให้กับครูดี ครูเก่ง ตามโครงการ “ครู คุณ คน ดี ศรีสพม.19” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ที่นำวิธีการประเมินด้วยการสอนจริง เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแบบอย่างแก่ครูด้วยกัน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 บอกว่า จากคำกล่าวที่ว่าถ้าครูเก่ง เด็กก็ต้องเก่ง ในขณะเดียวกันถ้าครูโง่ เด็กก็คงต้องโง่ตามมาด้วย ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 ที่รับผิดชอบครู นักเรียน 2 จังหวัดคือเลยและหนองบัวลำภู จึงเกิดแนวคิดจัดการสรรหาข้าราชการครู ที่สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่าง ทั้งระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น และม.ปลาย รวม 18 คน ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.19 คือ “คุณ” หมายถึง คุณภาพการศึกษา “คน” หมายถึง คนที่มีสรรถนะสูง มีทักษะ มีความรับผิดชอบ และ “ดี” หมายถึง คุณความดี มีจริยธรรม มีค่านิยม 12 ประการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สพม.19 คือคุณคนดี”

นายมงคลวิทย์ บอกต่อว่า หลักเกณฑ์ผู้ที่เข้าสนใจรับการสรรหาจะต้องเป็นข้าราชการครู วิทยะฐานะชำนาญการ ขึ้นไป ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ภายใน 5 ปี มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับของบุคคลในวิชาชีพครู และสังคม สำหรับวิธีการประเมินได้ดำเนินการประเมินผลงานเบื้องต้น และครูผู้เข้ารับการประเมินจะต้องทำการสอนจริงในห้องเรียนพร้อมกับการบันทึก เทปทุกขั้นตอน รวมถึงคณะกรรมการประเมินได้ออกไปสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนอันซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหาด้วย และผู้เข้าประเมินจะต้องได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จึงจะได้รับรางวัล “ครู คุณ คน ดี ศรีสพม.19”

จากการที่คณะกรรมการสรรหาได้ลงพื้นที่เข้าไปติดตามประเมินการสอนจริง ชมเทปการสอน ศึกษาข้อมูลเอกสารและข้อมูลแวดล้อมของครูที่สมัครเข้ารับการสรรหาอย่างละเอียดมีครูที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 4 คน คือ นางสาวธัชกร อาจนนท์ลา ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางกัญจน์กมล มาลี ครูโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางอัจฉริยา สุวอ ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรี ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางกัญจน์กมล มาลี โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม บอกว่า ใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ “การเรียนรู้สู่อาเซียน” เช่นการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เช่นให้นักเรียนหาคำศัพท์คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษคนละ 1 คำ และให้นักเรียนออกมานำเสนอ ฝึกการออกเสียงโดยให้เพื่อนๆ อ่านตาม พร้อมกับบันทึกลงสมุดบันทึกคำศัพท์ จากนั้นให้แบ่งกลุ่มเรียนรู้ มีการทดลองจากของจริง สุดท้ายให้ร่วมกันอภิปราย ส่วนทัศนคตินั้นจะต้องมีใจรักในวิชาชีพครู และมีความเมตตาต่อศิษย์ เต็มใจ เต็มที่ และเต็มเวลาในการสอน

นางสาวธัชกร อาจนนท์ลา ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร บอกว่า ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และสอนแบบบูรณาการ ประเมินผลตามสภาพจริง และใช้เทคนิค การสอนแบบแผนที่ความคิดควบคู่ไปด้วย รวมทั้งให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ จากนั้นนำผลงานนักเรียนมาจัดนิทรรศการชื่นชมผลงาน เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบทั้ง ยูทูป เฟซบุ๊ก โดยมีคติที่ว่า ครูเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ ครูทุ่มเทอบรมสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ

นางอัจฉริยา สุวอ ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร บอกว่า เทคนิคการสอนที่ทำให้ได้รับรางวัล เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตั้งคำถาม (Question) ขั้นเตรียมการค้นหาคำตอบ (Plan) ขั้นดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ (Action) ขั้นสรุปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ (Reflect) คือทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแนวคิดพื้นฐานจากการเรียนรู้ด้วยการฟังและตอบให้ถูกต้อง มาเป็นการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถามที่เป็นแนวทางในการหาคำตอบได้ด้วยตนเอง และเปลี่ยนเป้าหมายในการเรียนรู้จากการเรียนรู้ด้วยการท่องจำ ทำแล้วนำไปใช้ เป็นการคิดค้นหาคำตอบ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มและช่วยกันออกแบบแบบสอบถามเพื่อนำไปสำรวจ ความคิดเห็นตามเรื่องที่สนใจ

นายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรี ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร บอกว่า ได้จัดกิจกรรมการสอนกับกลุ่มนักเรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ ม.ปลาย โดยใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการได้ปฏิบัติ ดังนี้คือ การถาม การอธิบาย การสาธิต การให้ดูตัวอย่างของจริง และการได้ปฏิบัติ โดยมีการวัดผลและประเมินผลไปพร้อมกัน เช่น การสังเกตจากการตอบ การสังเกตจากการปฏิบัติจริง และปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงกัน การสังเกตจากการเอาใจใส่ในการทำกิจกรรมของนักเรียน อีกทั้งยังได้สอนสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคุณธรรม 12 ประการ ในการนำไปใช้ในชีวิต

…………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 (เลย – หนองบัวลำภู)

06 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: