Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รวมข่าว สพป. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

July 10, 2015

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวการสอบ O-NET

772476.JPG

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวการสอบ O-NET ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ได้จัดอบรมระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวการสอน O-NET ได้ โดยมี ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมในครั้งนี้

สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 5

772687.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 5 ขั้นที่ 1-2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 10 โรงเรียน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 20 โรงเรียน รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 โรงเรียน รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 10 โรงเรียน และรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 9 โรงเรียน

ในการนี้ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน เพื่อให้ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ วิทยาการความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

การจัดงาน 12 ปี การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

772693.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานครบรอบ ” 12 ปี การศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3″ ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมแก่งสะพือ ให้มองย้อนอดีต เพื่อกำหนดอนาคตการศึกษาไทยร่วมกัน อย่างภาคภูมิใจของชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และให้สอดคล้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2545 กำหนดเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 175 เขต และเริ่มดำเนินการบริหารและจัดการในรูปแบบสำนักงานเขตพื้นที่ตามพระราบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม 2546 เป็นต้นมา ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และผู้มีเกียรติ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า จตุปัจจัย ไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลในวันครบรอบ 12 ปี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)

9 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: