Home > ข่าวการศึกษา > รัฐช่วยผู้ประกอบการประมงทะเลใช้แรงงานอย่างถูกต้อง

รัฐช่วยผู้ประกอบการประมงทะเลใช้แรงงานอย่างถูกต้อง

July 13, 2015

รัฐช่วยผู้ประกอบการประมงทะเลใช้แรงงานอย่างถูกต้อง : กมลทิพย์ ใบเงินรายงาน

bac6f8cidg7c7b9b9fech.jpg

กรณีประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและควบคุม มีบางประเด็นที่สร้างความสับสนต่อสังคม โดยเฉพาะเชื่อมโยงประเด็นการใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งความเป็นจริงเป็นอย่างไร “ธีรพล ขุนเมือง” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน(กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อ “คม ชัด ลึก” ว่ากิจการประมงทะเลเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย หากการแก้ปัญหาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม หรือ ไอยูยู จะส่งผลกระทบต่อสินค้าประมงไทยที่มีมูลค่าส่งออกสูงถึงปีละ 250,000 ล้านบาท (ส่งออก อียู ประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท) สหภาพยุโรป หรืออียู ได้ระบุคำว่า ไอยูยู ไว้ชัดเจนว่า “เป็นการทำประมงผิดกฎหมาย (ตัวเรือ อุปกรณ์ ผิดกฎหมาย และทำประมงในพื้นที่ผิดกฎหมาย) รวมทั้งขาดการรายงานและการควบคุม” โดยมิได้ยกประเด็นการทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลแต่อย่างใด “เรื่องนี้กระทรวงแรงงานเห็นว่า การจ้างงานในกิจการประมงเป็นงานหนัก และบางส่วนมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว และการใช้ต้องมีความพอเพียงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภาคธุรกิจ และต้องพอเหมาะ ในขณะเดียวกันต้องพอดี ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยมากจนเกินไป” คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558 ได้มีมติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดย ระยะสั้นได้มีการจดทะเบียนแรงงานประมงใหม่ ระหว่าง 1 เมษายน-29 มิถุนายน 2558 ใน 22 จังหวัดชายทะเล ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีแรงงานประมงมาจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 54,407 คน ในส่วนที่เคยจดทะเบียนในช่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ระหว่าง 26 มิถุนายน-31 ตุลาคม 2557 มีอีกจำนวน 58,508 คน ระยะยาว ยังส่งเสริมการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้าน (เอ็มโอยู) ที่มีสมาคมประมงแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานงานด้วย ในเรื่องนี้ยังมีผู้ประกอบการกิจการประมงบางรายยกปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงมาผูกกับกรณีไอยูยู โดยขอให้มีการเปิดจดทะเบียนทุกวัน ซึ่งไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันเลย ซึ่งการจดทะเบียนลักษณะนี้ จะถูกสังคมมองว่าเป็นการสนับสนุนการหลบหนีเข้าเมือง รวมถึงการค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้วย “แท้จริงแล้วที่ผ่านมารัฐบาลได้เปิดให้จดทะเบียนประมงปีละ 2 ครั้ง ซึ่งปีนี้จดทะเบียนครั้งที่ 1 ไปแล้ว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-29 มิถุนายน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานบนเรือประมง ได้รับอนุญาตการทำงานที่ถูกต้อง ไม่เป็นข้อปัญหาในการออกเรือ ซึ่งนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (นายภูเบศ จันทนิมิ) ยังได้ขอบคุณกระทรวงแรงงานในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาวด้วย ส่วนการจดทะเบียนประมงครั้งที่ 2 จะได้หารือร่วมกับสมาคมประมงฯ ต่อไป” เหนืออื่นใด การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง สามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี(ทุกวัน)อยู่แล้ว โดยการนำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมายตามเอ็มโอยู ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการให้ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า สามารถจ้างงานต่อเนื่องถึง 4 ปี และเมื่อครบ 4 ปี สามารถกลับเข้ามาทำงานได้ใหม่ภายใน 30 วัน (จากเดิมที่กำหนดไว้ 3 ปี) ไม่เพียงเท่านั้น หากเรือประมงขาดแคลนแรงงาน ได้กำหนดแนวทางให้มี “การเพิ่มนายจ้าง” อีกไม่เกิน 2 รายในจังหวัดเดียวกัน โดยนายจ้างรายเดิมยินยอม และยังสามารถทำงานกับนายจ้างรายเดิมได้ด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามเอ็มโอยูได้มีการปรับลดลงกว่าเดิม โดยเฉพาะกรมการจัดหางานได้ปรับลดค่าใบอนุญาตทำงาน 1 ปี จากเดิม 1,800 บาท เหลือเพียง 900 บาท และเมื่อรวมค่าคำขอใบอนุญาตทำงานอีก 100 บาท จะมีค่าธรรมเนียมต่อคนต่อปีเพียง 1,000 บาทเท่านั้น (เฉลี่ยเท่ากับ 2.75 บาทต่อวันต่อคน) ทั้งได้ปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราจากเดิม 2,000 บาท เหลือเพียง 500 บาทต่อครั้ง (ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี) ในส่วนของค่าหนังสือเดินทาง เป็นไปตามประเทศต้นทางกำหนด และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าแบบเอ็มโอยู ได้จัดให้มีเว็บไซต์เฉพาะขึ้น http://www.doe.go.th และสายด่วน 1694 ด้วย จะเห็นได้ว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวแม้มิได้เกี่ยวโยงกับไอยูยู แต่เพื่อให้กิจการประมงซึ่งเป็นกิจการสำคัญของประเทศไม่มีข้อปัญหา กระทรวงแรงงานจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแรงงานประมงเพื่อให้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจอย่างสบายใจ ไม่กระทบทั้งการส่งออกและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแต่อย่างใด ประการสำคัญผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดไอยูยูอย่างจริงจังด้วย

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

%d bloggers like this: