Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ การอบรมความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ การอบรมความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

July 15, 2015

773376.JPG

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีการอบรมความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี นายสมเกียรติ ตุงคะสรีรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวรายงานโครงการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 197 คน วิทยากรจากผู้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์จากคณะครู และศึกษานิเทศก์ในสังกัด

12 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: