Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๓๔ อบรมพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาด้านจัดทำแผนและบริหารงบประมาณ

สพม.๓๔ อบรมพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาด้านจัดทำแผนและบริหารงบประมาณ

July 15, 2015

773969.jpg

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาด้านการจัดทำแผนและการบริหาร ให้แก่ บุคลากรของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณ จำนวน 84 คน 42 โรงเรียน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานกาศึกษา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิทยากรให้ความรู้

14 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: