Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา

สพฐ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา

July 16, 2015

774918.jpg

สพฐ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (16 ก.ค.58) ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค ณ จุดภาคเหนือ โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า “การก้าวเข้าสู่สังคมในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ต้องมีการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งความสำเร็จส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา จึงเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องกำหนดแบบแผน วิธีการขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ นอกจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเป้าหมายของผู้บริหารทุกระดับแล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ก็เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้ผู้บริหารได้นำไปถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของตน โดยเฉพาะเนื้อหาในการสัมมนา ในเรื่อง การจัดการศึกษาทางไกล การมัธยมศึกษาสู่ภาคธุรกิจ การระดมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส การบริหารจัดการคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้านระบบเครือข่าย และการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ และทิศทางการบริหารการศึกษาโดยมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้นำผลงานของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการที่เห็นผลเชิงประจักษ์ มานำเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้บริหาร ได้แก่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ด้านไอซีที โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนนาบัววิทยา ด้านการจัดการศึกษาทวิศึกษา มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 9 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 เขตพื้นที่การศึกษา จากภาคเหนือ จำนวน 456 คน และบุคลากรอื่น จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 485 คน นอกจากนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจึงได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 36 คนด้วย

………………………………………………………

วรางคณา อนันตะ / ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

16 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: