Home > ข่าวการศึกษา > สพป.เลย เขต ๒ ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนเข้มแข็ง

สพป.เลย เขต ๒ ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนเข้มแข็ง

July 18, 2015

775715.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทบาทของตน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ในการปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม โดยสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกันคิดร่วมกันทำ รู้จักทำงานเป็นทีมและรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมและเจตคติที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้ซึมซับ รักษาธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ รู้รักสามัคคีในหมู่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีบุคลิกภาพ พลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 การดำเนินการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ดำเนินการตามเงื่อนไข ระเบียบของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่กำหนดว่าด้วยสภานักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พ.ศ.2553 หมวดที่ 6 ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้มีคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ครบ

17 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: