Home > ข่าวการศึกษา > โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) สพป.นภ.๒

โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) สพป.นภ.๒

July 19, 2015

776184.JPG

สืบเนื่องจาก สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ภายในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้น สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วยนายพิทักษ์ รันรัติยา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 114 คน เป็นครูโรงเรียนของรัฐ 105 คน และครูโรงเรียนเอกชน 9 คน ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอนากลาง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยในการสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) การจัดทำข้อสอบตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เป็นคลังข้อสอบของเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนภาษาไทยได้พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน สำหรับวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้รับความอนุเคราะห์จาก สพฐ.ได้มอบให้นายธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ วิทยากรอบรมการอ่านตามแนว PISA นายสำราญ บุญธรรม ครูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ และนางรัตนาภรณ์ ทวิลา ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงเปลือย อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู พร้อมนี้ในวันเปิดโครงการอบรม 18 กรกฎาคม 2558 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการและให้แนวคิด ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้คณะครูที่เข้าร่วมโครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

18 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: