Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นม. ๕ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ e-GP Phase ๓ ที่ โรงแรมสบาย ถนนเลียบคลองชลประทาน อ.เมืองนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุ เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๒๐ คน

สพป.นม. ๕ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ e-GP Phase ๓ ที่ โรงแรมสบาย ถนนเลียบคลองชลประทาน อ.เมืองนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุ เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๒๐ คน

July 20, 2015

776425.jpg

สพป.นม. 5 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ e-GP Phase 3 ที่ โรงแรมสบาย ถนนเลียบคลองชลประทาน อ.เมืองนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 -20 ก.ค. 2558 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุ เข้ารับการอบรม จำนวน 220 คน

โดย นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นม. 5 ที่กำกับดูและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ซึ่งวิทยากรที่ให้การอบรมคือ นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษกองพัสดุ กรมชลประทาน โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา /วิธีสอบราคา/วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP )ระยะที่ 3 การจัดทำ TOR การจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาหรือข้อผูกพัน การตรวจรับพัสดุ หรืองานจ้าง การดำเนินการกำหนดหมายเลขพัสดุและวิธีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์ ซึ่งการอบรม เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยคาดว่าภายหลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535/แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นำไปปรับใช้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

19 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: