Home > ข่าวการศึกษา > มส.ให้๓หมื่นวัดทั่วประเทศทำบัญชีแจ้งทรัพย์สิน

มส.ให้๓หมื่นวัดทั่วประเทศทำบัญชีแจ้งทรัพย์สิน

July 21, 2015

มส.ให้วัดทั่วประเทศกว่าหมื่น 3 แห่ง ทำบัญชีแจ้งทรัพย์สิน รายรับรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ประเดิมสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 แจ้งบัญชีต่อ พศ.ภายในเดือนกันยายนนี้

986ka9gkge8fiajc65k75.jpg

นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแล พศ.ได้มารายงานมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งได้รับทราบและเห็นชอบแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามที่ พศ.เสนอโดยมี 3 ระยะ คือ ระยะแรกจะมีการระดมความคิดเห็นของคณะสงฆ์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายให้ พศ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) โดยจะจัดประชุมระดมความคิดเห็น 3 ครั้งระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้ เพื่อนำผลสรุปการระดมความคิดเห็นไปจัดทำแผนระยะที่สอง ทั้งนี้ แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ ครม.เห็นชอบไปแล้วนั้นไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องการเก็บภาษีพระและวัด การเก็บภาษีวัดที่สร้างวัตถุมงคลในเชิงพุทธมณฑล การหมุนเวียนแต่งตั้งพระสังฆาธิการ

นอกจากนี้ ในแผนระยะที่หนึ่งจะมีการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกโดยมีแผนจะดำเนินการในระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2564 ขณะเดียวสมเด็จพระมหารัชมังคลจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีดำริเสนอให้จัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานที่พุทธมณฑลด้วย รวมทั้งจะดำเนินการพัฒนางานคณะสงฆ์ในส่วนที่ทำได้ทันที เช่น การปกครองสงฆ์ การศึกษาสงฆ์ การเผยแผ่พุทธศาสนา ขณะที่แผนระยะที่สามจะส่งต่อแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจากรัฐบาลชุดปัจจุบันไปสู่รัฐบาลชุดใหม่

รอง ผอ.พศ.กล่าวอีกว่าในที่ประชุมวันนี้ มส.ได้มีมติให้วัดจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ รวมทั้งให้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนแบบสรุปโดยให้สรุปเป็นรอบปีงบประมาณซึ่งวัดในส่วนกลางให้แจ้งที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนวัดในภูมิภาคให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) โดยให้วัดทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นวัดแจ้งบัญชีทรัพย์สินและบัญชีรายรับรายจ่ายภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558

นายชยพล กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ พศ.จะทำหนังสือแจ้งมติ มส.ข้างต้นไปยังเจ้าคณะปกครองเพื่อให้วัดทั่วประเทศดำเนินการ เนื่องจากเป็นมติ มส.ซึ่งทุกวัดต้องปฏิบัติตาม และที่ผ่านมาวัดก็มีการจัดทำบัญชีทรัพย์สินและรายรับรายจ่ายอยู่แล้ว แต่ไม่มีการรายงานต่อ มส.และ พศ.อย่างเป็นทางการ ส่วนหากหน่วยงานรัฐเช่น สำนักงานงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินของวัด จะต้องมีเหตุผลที่เหมาะสม ไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ทันทีเพราะวัดเป็นนิติบุคคลไม่ใช่หน่วยงานราชการ

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: