Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พิจิตร เขต ๒ รับการติดตามความก้าวหน้า การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่

สพป.พิจิตร เขต ๒ รับการติดตามความก้าวหน้า การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่

July 23, 2015

777520.jpg

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. คุณผ่องศรี พรรณราย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดร.สิริมา หมอนไหม นักวิชาการสำนักพัฒนานวัตกรรม และ ดร.ปรานอม จรเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจั่น สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ซึ่งเป็นคณะติดตามความก้าวหน้า การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่จากส่วนกลาง เข้ามาติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เพื่อเร่งรัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีนายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 สพป.พิจิตร เขต 2

21 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: