Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

July 25, 2015

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยในชั้นเรียนปฐมวัย

779175.JPG

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยในชั้นเรียนปฐมวัย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยในชั้นเรียนปฐมวัย ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์ทางภาษาเพื่อการเรียนรู้หนังสือในระดับปฐมวัยให้สูงขึ้น วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนแกนนำระดับปฐมวัยในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กำหนดการอบรมฯระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีนางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯกล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวนกว่า ๒๐๐ คน

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านในสถานศึกษา

779231.JPG

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ซึ่งจัดอบรม 2 วัน ให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2558 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้จัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อนำความรู้ไปพัฒนา ส่งเสริมเยาวชนให้เข้าใจเรื่องเพศ ใช้ชีวิตทางเพศอย่างปลอดภัย มีทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ลดปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ รู้จักป้องกันตนเอง รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมด้านเพศที่ไม่ปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า

สพป.เลย เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาตร์

779248.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ขยายโอกาสและ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต 2 โดย 2 วันแรก จัดอบรมให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 65 คน และวันที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 104 คน โดยได้รับงบประมาณในการอบรมจาก สพฐ. จำนวน 59,000 .-บาท การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งได้ฝึกทักษะกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

24 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: