Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ยโสธร เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕๘

สพป.ยโสธร เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕๘

July 26, 2015

777661.JPG

นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เปิดเผยว่า การประกวดโครงงานนักเรียนประถมศึกษาระดับจังหวัดครั้งนี้ จังหวัดยโสธร มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประกวด โดยกำหนด

จัดประกวดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนศรีธรรมวิทยา จัดประกวดโครงงาน ใน 6 ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรม ซึ่งในจัดการประกวดนี้มีนักเรียน ครู ในสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประกวด จำนวน 150 คน ดังนี้

1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

3. นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

4. นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร

การประกวดโครงงานนักเรียนประถมศึกษาระดับจังหวัด มีจุดประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนประถมศึกษา ในปัจจุบัน

2. เพื่อให้กิจกรรมการประกวดโครงงาน ฯ ช่วยผลักดันให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย

3. เพื่อให้ครู และนักเรียน ได้นำหลักวิชา ประสบการณ์ และจินตนาการ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนนำเอากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดด้วยตนเองมาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

4. เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยทางการศึกษาแต่ละสังกัด ในบทบาทของการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคม

5. เพื่อให้เยาวชนมีแนวความคิดในความมีคุณธรรมจริยธรรม ต่อสังคมและส่วนรวม

21 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: