Home > ข่าวการศึกษา > ครูผู้ช่วย สพม.๒ เพิ่มศักยภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑

ครูผู้ช่วย สพม.๒ เพิ่มศักยภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑

July 28, 2015

780349.jpg

นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยาพิเศษ โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก โดยมี นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ดังกล่าว

นายไพรัช แสงทอง ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์โดยตรงกับครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่จะต้องมีการประเมินทุก 3 เดือน ในระยะเวลา 2 ปี เมื่อครบ 2 ปี โรงเรียนต้องดำเนินการรวบรวมคะแนนส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภายใน 15 วัน และครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินแล้วจะได้เป็น ครู คศ.1

เรื่อง การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องรู้ว่า ครูที่สอนดี คือ สอนให้นักเรียนเข้าใจตามหลักการและทฤษฎี ครูต้องมีลักษณะครูที่ดี คือมีเมตตา มีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ ต้องเป็นคนที่ทันสมัยในการใช้เทคโนโลยี ทันต่อเหตุการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของสังคม และโลก ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีหน้าตาที่สดใส สุขภาพดี ถ้ามีโอกาสให้ศึกษาต่อด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ถ้าจะเป็นผู้บริหารเลือกหลักสูตรการบริหาร นอกจากนี้ต้องมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ควรรู้ภาษา 2-3 ภาษา มีทักษะด้านการสื่อสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเปลี่ยนแปลง และมีภาวะผู้นำ

โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2558 ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 โดยมีวิทยากรและผู้บริหารโรงเรียน มาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

……………………………………………………

(ทิชา แสงเล็ก /ข่าว/ภาพ)

27 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: