Home > ข่าวการศึกษา > จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒ / ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้า

จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒ / ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้า

August 3, 2015

782707.JPG

จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22 / 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22 / 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สั่ง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ซึ่งลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 7 – 11 เล่ม 132 ตอนพิเศษ 171 ง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

ในการนี้ มี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, พลตรีนิรุทธ เกตุศิริ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22, พลตรีธวัชชัย นิลานุช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี, ร่วมเป็นประธาน การประชุมและแจ้งแนวปฏิบัติ ดังกล่าว มี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, นายเศรษฐการ ทิพย์สุวรรณ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี, ดร.วิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1, ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายวัชรพงษ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2, ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3, ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4, ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

เขต 5, ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี, พร้อมด้วย ผู้บริหารสถนศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ รวม 1,852 คน เข้าร่วมประชุม รับทราบ อภิปราย เสนอแนะ แลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม ปัญหา และข้อตกลงระหว่างกันไว้นำเสนอต่อจังหวัดอุบลราชธานีตามกำหนด และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง ของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้กำหนดไว้ โดยเคร่งครัดต่อไป

………………………………………… นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางบุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neeenoy11@gmail.com FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม ได้ที่ e-mail:neeenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

02 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: