Home > ข่าวการศึกษา > สพป.หนองคาย เขต ๒ ศึกษาดูงานการศึกษาไทย-มาเลเซีย ของ สพป.สตูล

สพป.หนองคาย เขต ๒ ศึกษาดูงานการศึกษาไทย-มาเลเซีย ของ สพป.สตูล

August 6, 2015

784128.JPG

.วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายกอเฉ็ม หมีนเหมส รอง ผอ.สพป.สตูล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สตูล นายสะอาด อุสมา นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สตูล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 พร้อมคณะบุคลากรที่เดินทางมาศึกษาดูงานการศึกษาไทย-มาเลเซีย ของ สพป.สตูล

นายกอเฉ็มฯ กล่าวบรรยายสรุปว่า จังหวัดสตูล มีความหลากหลายในชาติพันธุ์ อาทิ ชาวเซมัง ชาวอุรักลาโว้ย มลายู ได้พยายามจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดหลักสูตรภาษามลายูกลาง ซึ่งเป็นภาษาที่ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่สื่อสาร นำร่อง 20 โรงเรียน การลงนามความร่วมมือพัฒนาการศึกษาไทย-มาเลเซีย เพื่อการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ด้านทักษะภาษา และประสบการณ์ครู นักเรียน อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายกีฬา เป็นต้น

จากนั้น นายอดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน ได้เล่าความร่วมมือในการลงนามพัฒนาการศึกษาร่วมกับโรงเรียนกำปงซาลาง รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย ตั้งแต่ ปี 2552 ซึ่งเกิดการพัฒนาการศึกษาร่วมกันส่งผลการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการจัดการศึกษากับนักเรียน ครู อาทิ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเย้า-เยือน กิจกรรมพ่อแม่อุปถัมภ์ซึ่งทำให้นักเรียนบ้านควน มีเครือข่ายครอบครัวที่มาเลเซีย ส่งผลต่อการศึกษาและการมีงานทำในอนาคต เป็นต้น

05 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: