Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สิงห์บุรี เปิดงานอาเซียน เดย์ : อาเซียนเพื่อแม่ เรียนรู้ความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑

สพป.สิงห์บุรี เปิดงานอาเซียน เดย์ : อาเซียนเพื่อแม่ เรียนรู้ความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑

August 10, 2015

785888.jpg

วันนี้ (8 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายปรุง พวงนัดดา ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี เปิดงานอาเซียนเดย์ อาเซียนเพื่อแม่ เรียนรู้ความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน ในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตัวแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สังกัด สพป.สิงห์บุรี กล่าวว่า งานในวันนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พระแม่มิ่งขวัญปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จัดตลาดนัดความรู้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโดยบูรณาการหลักสูตรอาเซียนศึกษา ASEAN Curriculum Sourcebook ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและครูได้ฝึกทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมฐานการฝึกทักษะที่สำคัญๆ ส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เรียนรู้และชื่นชมศิลปวัฒนธรรม การแสดงของชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้ เปิด VTR พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ VTR ความรักความผูกผันระหว่างแม่กับลูก แล้ว พิธีกรเชิญตัวแทนลูกจาก 18 กลุ่มโรงเรียน 18 คน เดินขึ้นบนเวทีพร้อมถือพานพวงมาลัยกราบพร้อมให้พวงมาลัยให้แม่ ผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการแสดง นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดทุกคน ตัวแทนแม่และบุคคลหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ กว่า 3,000 คน การจัดงานอาเซียน เดย์ ในปีนี้ เขตพื้นที่และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด รวมพลังกิจกรรมหลายอย่าง อาทิเช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันความรู้และทักษะของนักเรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน นิทรรศการเปิดโลกอาเซียน ของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

08 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: