Home > ข่าวการศึกษา > ยุพราชวิทยาลัย สพม.๓๔ จัดกิจกรรม Thailand STEM Festival ๒๐๑๕

ยุพราชวิทยาลัย สพม.๓๔ จัดกิจกรรม Thailand STEM Festival ๒๐๑๕

August 11, 2015

784940.jpg

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2015 ขึ้นในภาคเหนือ โดยมอบหมายให้ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือ ตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาถึง หน้าที่และบทบาทในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสะเต็ม ศึกษาประเทศไทย และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษา พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.383060205223686&type=1 เปิดกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.383080048555035&type=1

07 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: