Home > ข่าวการศึกษา > รมช.ศธ. เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

รมช.ศธ. เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

August 12, 2015

787365.jpg

รมช.ศธ. เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านศรีงาม ด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ตามแนวทางลดความเหลื่อมล้ำนำสู่คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านศรีงาม ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 107 คน เป็นคนไทย 70 คน พม่า 37 คน มีเด็กพิเศษเรียนร่วม จำนวน 20 คน มีครูประจำการ 5 คน ครูอัตราจ้างรายเดือน 1 คน ครูอัตราจ้างเด็กพิเศษ 1 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล หรือ DLTV ทุกชั้นเรียนและทุกวิชา ภายใต้การบริหารงานของนายนิคม ผัดแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มุ่งดำเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสุขกับการเรียนรู้ กล้าแสดงออก เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกับครูประจำชั้นมีการเตรียมการสอน มีการกระตุ้นนักเรียนระหว่างเรียน และมีบันทึกหลังเรียน หรือสามารถอำนวยการเรียนรู้ร่วมกับการใช้ DLTV ได้อย่างเหมาะสม ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2557 สูงขึ้น และการทดสอบ NT ป.3 มีค่าเฉลี่ย 61.90 O-net ป.6 มีค่าเฉลี่ย 52.34 ซึ่งดูผลย้อนหลังปีการศึกษา 2554-2557 มีผลการประเมินการค่าเฉลี่ยย้อนหลังสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา นอกจากนั้น ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับประเทศหลายรางวัล เช่น รางวัลการจัดสวนถาดแห้งเหรียญทองระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ระดับประเทศ คณะครูได้รับรางวัลและเกียรติบัตรทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น รางวัลคุรุสดุดี จากคุรุสภา รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลราชการพลเรือนดีเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนถึงผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งผลให้การพัฒนาคุณการศึกษาเป็นไปอย่างครบวงจร มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ถือได้ว่าการจัดการศึกษาในลักษณะเช่นนี้ สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียง คือ มีกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนได้ตระหนักและเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและขยายผลสู่สังคม โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เห็นตัวอย่างและสภาพจริงและนำมาปฏิบัติใช้ในสถานศึกษา เช่น การปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การปลูกมะละกอ กิจกรรมออมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนมีการออมเงินจากกิจกรรมดังกล่าว ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้เป็นจำนวนเงินถึง 240,000 บาท ด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนั้นสามารถเป็นแบบอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้ ปรับใช้ นำมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และสามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นตัวอย่างให้ผู้ปกครองและชุมชน นำไปประยุกต์ในครัวเรือนของตนเอง เป็นรากฐานของการศึกษาเพื่ออาชีพอย่างแท้จริง โดยผลของการจัดกิจกรรมข้างต้น โรงเรียนจึงได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งล้วนเกิดจากการน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น จึงสามารถช่วยให้การดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ด้านการสร้างค่านิยม 12 ประการ ทางโรงเรียนบ้านศรีงาม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรู้คิด เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังได้สอดแทรกในกิจกรรมของโรงเรียนในวาระต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงด้านโครงการที่ส่งเสริมการอ่าน ที่จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง สอดรับกับปี 2558 ที่เป็นปี “นักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสนอภาษาไทยวันล่ะคำ กิจกรรมรักการอ่าน โดยจัดกลุ่มนักเรียนอ่านทุกวันในตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ กิจกรรมการเขียนคำพื้นฐานของแต่ระดับชั้น รวมถึงการจัดกิจกรรมการเขียนและการอ่านในวันสำคัญ เช่น วันภาษาไทย วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น โรงเรียนบ้านศรีงามยังมีนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมเสริม ทั้งด้านการอ่านและการเขียนนอกเวลาเรียน และให้ครูประจำชั้นได้จัดทำแผน IEP สำหรับนักเรียนแต่ละคนเพื่อแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีงาม ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยสูงขึ้นทั้ง NT และ O-NET ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านศรีงามพัฒนาขึ้น บนฐานการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ รมช.ศธ. กล่าวทิ้งท้ายว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนบ้านศรีงาม ถือว่ามีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเชื่อว่าโรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและเป็นตัวอย่างที่ดีในการขยายผล ทั้งยังได้มอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับการจบแล้วมีงานทำ ตอบสนองโนยายของรัฐบาล โดยดำเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศมีความเข้มแข็งตามวิสัยทัศน์รัฐบาล คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851109861651939.1073742194.100…

11 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: