Home > ข่าวการศึกษา > Thailand STEM Festival ๒๐๑๕ ภาคอีสาน

Thailand STEM Festival ๒๐๑๕ ภาคอีสาน

August 14, 2015

788847.jpg

Thailand STEM Festival 2015 ภาคอีสาน….ณ อาคารวิทยาสมาคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม.เขต31… เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคอีสาน ณ อาคารวิทยาสมาคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยมี ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคโรงเรียนสุรนารีวิทยา ภาคอีสาน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาเข้าใจในหน้าที่และบทบาทในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย จนสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษา กระตุ้น และส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่าการเรียนวิทยาศาสตร์ ตณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา….พรปวีณ์ ปิยากูล/ข่าว/ภาพ

13 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: