Home > ข่าวการศึกษา > สนง.กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

สนง.กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

August 21, 2015

791760.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ตามโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ(กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย) รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้ร่วมกันวางแผนและกำหนดรูปแบบตลอดจนดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง โรงเรียนประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สู่การปฏิบัติระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยมีนายสัญชัย จันทร์นวล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ” นโยบายการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองและสังคมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

20 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: