Home > ข่าวการศึกษา > สพม.เขต ๓๕ จัดอบรม e-GP ภาคราัฐ

สพม.เขต ๓๕ จัดอบรม e-GP ภาคราัฐ

August 21, 2015

791811.jpg

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๓ โดยมีนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ๑๒๐ คน ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๓ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษา ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงพัฒนาะบบดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษาเร่ิมใช้ระบบ (e-GP) ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินนั้น จงภาคภูมิใจ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ขอเพียงเราปฏิบัติให้ถูกขั้นตอน รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ อย่าหวังผลประโยชน์ของราชการมาเป็นของตน จงรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ แล้วเราจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป”

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.885181998234570.107…

20 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: