Home > ข่าวการศึกษา > สพม.เขต ๓๕ เปิดอบรมนิเทศภายใน

สพม.เขต ๓๕ เปิดอบรมนิเทศภายใน

August 23, 2015

792734.jpg

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน กลุ่มพญาวัง โดยมีนายดำรงค์ ตุลาสืบ ประธานกลุ่มโรงเรียนพญาวัง กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูวิชาการ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๖ โรงเรียน จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ในวันที่ผ่านมา

การอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจการนิเทศภายใน และนำแนวทางการนิเทศไปใช้ วิทยากรให้ความรู้ ๓ คน นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ, นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง และนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ประธาน ได้กล่าวสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หัวใจสำคัญนโยบายปฏิรูปการศึกษา “เด็กต้องรู้ว่าตนเองจบแล้วต้องทำอะไร” ครูทุกคนต้องเป็นครูแนะแนว ครูต้องเปิดโลกทัศน์ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กระบวนการเรียนการสอน ให้เชื่อมโยงการรองรับอนาคตผู้เรียน สร้างคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ปกครองยอมรับศรัทธา และ”เชื่อ ชอบ ช่วย” สนับสนุนโรงเรียนในที่สุด

ครูต้องเข้าใจบริบทโรงเรียนตนเอง ไม่เปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีมาตรฐานเชิงวิชาการ อาทิ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนวังเหนือวิทยา ควรประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อร่วมสร้างหลักสูตรรองรับผู้เรียนสู่มหาวิทยาลัย ผู้เรียนสามารถวางแผนอนาคตตนเองได้ หรือประสานมหาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ร่วมทำ MOU สร้างหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามคุณลักษณะของผู้เรียน เชื่อมโยงและรองรับตลาดแรงงานเป็นไปตามนโยบายการศึกษาของชาติ

บทบาทครู ครูทุกคนต้องเป็นครูแนะแนว ชี้แนะให้ผู้เรียนไปสู่ตลาดแรงงานได้ ครูต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ว่าต้องการทรัพยากรบุคคลด้านใด แล้วกิจกรรมโรงเรียน ๓ ด้าน คือการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก็จะถูกเชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืน เมื่อผู้เรียนได้ค้นพบตนเองว่ามีความสามารถด้านใด

หัวใจสำคัญของความเป็นครูที่แท้จริง คือ ดูแลเด็กทุกคนตามคุณลักษณะ ศักยภาพเด็ก สร้างสรรค์ให้ศิษย์มีอาชีพที่ดี มั่นคง มีรายได้ เลี้ยงตนเองได้ นั้นจึงจะเป็นครูมืออาชีพที่แท้จริง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.886776571408446.107…

23 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: