Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและครูในโครงการต้นแบบสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๘

สพฐ โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและครูในโครงการต้นแบบสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๘

August 24, 2015

793000.JPG

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและครูในโครงการต้นแบบสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู มีการพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรมสหกรณ์โดยจัดให้มีการศึกษา อบรมและเผยแพร่ความรู้ของสหกรณ์ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงรูปแบบการทำงานตามหลักของสหกรณ์ให้ทันสมัย

วิธีดำเนินการประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งกลุ่มวิพากษ์ ของเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 450 คน เพื่อหาแนวทางพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน การจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2558 จำนวน 50 โรงเรียน

ทีมงานนักประชาสัมพันธ์ สพท. เฉพาะกิจ ภาพ/ข่าว

24 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: