Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๒๙ บรรจุครูผู้ช่วย ๑๗ อัตรา ๖ วิชาเอก

สพม.๒๙ บรรจุครูผู้ช่วย ๑๗ อัตรา ๖ วิชาเอก

August 26, 2015

793241.jpg

@@@ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในคราวประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ มีมติอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ จำนวน ๑๗ อัตรา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ ๑.วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ ราย(ลำดับที่ ๒๙-๓๑) ๒.วิชาเอกเคมี จำนวน ๓ ราย (ลำดับที่ ๑๒,๑๔-๑๕) ๓.วิชาเอกชีววิทยา จำนวน ๓ ราย (ลำดับที่ ๑๖-๑๘) ๔.วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๓ ราย (ลำดับที่ ๑๕-๑๗) ๕.วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ ราย (ลำดับที่ ๓๓-๓๔,๓๖-๓๗) และ ๖. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๒ ราย (ลำดับที่ ๙-๑๐) ให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง รายงานตัวในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๐๙.๓๐ น. และเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้ง เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ผู้ไม่ไปรายงานตัวตามกำหนด วัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆอีกไม่ได้ โดยมี ดร.วีรพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่และปฐมนิเทศ@@@ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว @@@ https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

25 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: