Home > ข่าวการศึกษา > ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เปิดงานเป็นประธานเปิดงาน Education Hub Academic Festival ๒๐๑๕ และค่ายนักเรียนในโครงการ Education Hub

ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เปิดงานเป็นประธานเปิดงาน Education Hub Academic Festival ๒๐๑๕ และค่ายนักเรียนในโครงการ Education Hub

August 27, 2015

794086.JPG

***พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษารมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน Education Hub Academic Festival 2015 และค่ายนักเรียนในโครงการ Education Hub โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพฐ. ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการกว่า 500 คน โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2558 ณ ณ โรงแรม ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าวว่า จากการที่สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการ Education Hub เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับมาตรฐานนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนชั้นนำ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพความเป็นเลิศสู่สากล ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของต่างประเทศเพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษารับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ภายใต้การจัดการโรงเรียนใน 3 รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรพหุภาษา และโรงเรียน วิทย์ – คณิต สองภาษา ทำให้ในขณะนี้มีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 14 โรงทั่วประเทศได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล ซึ่งการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการ Education Hub นี้ ได้มีการสนับสนุนสื่อการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบและหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้สามารถบริหารจัดการแบบองค์กรสมัยใหม่ และจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ สพฐ. มีแผนดึงดูดนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของ สพฐ. ที่ตั้งอยู่ตามชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งดึงดูดชาวต่างชาติให้ส่งลูกเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ตั้งอยู่ ตามจังหวัดใหญ่ ๆ ที่มีชาวต่างชาติ เข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียนของไทย

อีกด้วย

สำหรับรายละเอียดกิจกรรม Education Hub Academic Festival 2015 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยการประชุมสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ Education Hub”โดยมี ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร เพื่อให้คณะผู้บริหารและครูได้มีโอกาสพบปะแบ่งปันประสบการณ์ การบริหารจัดการเรียนการสอน วางแผนพัฒนา โครงการ Education Hub ร่วมกัน และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ (Camp Base Activities) ซึ่งแต่ละฐานกิจกรรมได้ออกแบบ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการตั้งคำถาม สามารถคิดวิเคราะห์เป็นและร่วมทำงานกันเป็นทีม กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น (Phuket Community Exploration) เพื่อให้นักเรียนในโครงการ Education Hub ได้รู้จักสถานที่ที่สำคัญภายในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมช่วงกลางคืน (Cultural Night) เพื่อให้นักเรียนในโครงการ Education Hub ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละภาค

จากการจัดกิจกรรม Education Hub Academic Festival 2015 และค่ายนักเรียนในโครงการ Education Hub ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนและแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และพัฒนาตนเองผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ Education Hub

ได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ ในการบริหารการจัดการโครงการ Education Hub พร้อมทั้งทำให้มีกลุ่มเป้าหมายรู้จักโครงการ Education Hub มากขึ้นต่อไป ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าว

26 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: