Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พังงา จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพด้านอัคคีภัย

สพป.พังงา จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพด้านอัคคีภัย

August 29, 2015

794359.jpg

สพป.พังงา จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพด้านอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้แก่นักเรียน จำนวน 350 คน ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเมืองพังงา และโรงเรียนคุระบุรี

สภาวการณ์ปัจจุบันได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง ทั้งภัยจากแผ่นดินไหว ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย ซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกประเภทเป็นภัยที่เป็นอันตรายและสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก การให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเกิดภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม รวมถึงช่วยลดความเสียหาย และความสูญเสียให้น้อยลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และบุคคลรอบข้างได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา

โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในโรงเรียนคุระบุรี วันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยโรงเรียนคุระบุรี,โรงเรียนบ้านคุรอด, โรงเรียนบ้านเตรียม, โรงเรียนบ้านหินลาด, โรงเรียนบ้านบางหว้า, โรงเรียนบ้านบางครั่ง, โรงเรียนบ้านคุระ, โรงเรียนบ้านบางติบ, โรงเรียนบ้านบางวันและโรงเรียนบ้านตำหนัง สำหรับในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 จัดขึ้นในโรงเรียนเมืองพังงา ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลพังงา, โรงเรียนเมืองพังงา, โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์, โรงเรียนวัดปัจจันตคาม,โรงเรียนบ้านปริงฯ, โรงเรียนบ้านตากแดด, โรงเรียนบ้านบางกันและโรงเรียนวัดชนาธิการาม มีนักเรียนรวมจำนวนทั้งสิ้น 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B…

28 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: