Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

หน่วยงาน สพป. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

September 1, 2015

สพป.เลย เขต 2 จัดงาน สพป.เลย เขต 2 ก้าวไกล ก้าวหน้าพัฒนาสู่อาเซียน ประจำปี 2558

794838.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จัดงานวันอาเซียน ประจำปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ก้าวไกล กาวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน และ โครงการ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ สพป.เลย เขต 2 สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มีความสามารถด้านงานอาชีพที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก ยาเสพติด พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และ สพฐ. ยังได้ร่วมกับ ป.ป.ช. ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของภาครัฐ โดยได้บูรณาการทั้ง 2 กิจกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียนโดยวิธีปฏิบัติจริง สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ จัดนิทรรศการประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 20 กลุ่มมีส่วนร่วม ได้แก่ ประเทศบรูไน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนป่าซางและท่าช้างคล้อง รับผิดชอบ ประเทศกัมพูชา กลุ่มฯ สวนหินผางามและหนองหิน ประเทศอินโดนีเซีย กลุ่มฯวังสะพุงปากปวน และศรีสงครามผาบิ้ง ประเทศลาว กลุ่มฯเมืองทรายขาวและศรีฐาน ประเทศมาเลเซีย กลุ่มฯโคกขมิ้นและหนองหญ้าปล้อง ประเทศเมียนมาร์ กลุ่มฯโนนปอแดงและผาขาวบ้านเพิ่ม ประเทศสิงคโปร์ กลุ่มฯเอราวัณและผาสามยอดทรัพย์ไพวัลย์ ประเทศฟิลิปปินส์ กลุ่มฯผาน้อยและเขาหลวงหนองงิ้ว ประเทศไทย กลุ่มฯภูกระดึงและผานกเค้า ประเทศเวียดนาม กลุ่มฯหนองคันและหอหลวง นิทรรศการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น นิทรรศการโรงเรียนสุจริต (โครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น) นิทรรศการงานอาชีพและฐานการเรียนรู้งานอาชีพสู่อาเซียน โรงเรียนนำร่องงานอาชีพและโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ งานบ้าน งานประดิษฐ์ งานไม่ไผ่ งานถักทอ และนวดแผนไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน นายกานน แสนเภา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน นอกจากการจัดนิทรรศการให้ความรู้แล้ว ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียน อาทิ วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนบ้านวังสะพุง การแสดง จินตลีลา ชุด “หนึ่งเดียวคือแม่”โรงเรียนบ้านปากปวน รำตาลีคลีปัด กลุ่มฯหนองหญ้าปล้องและโคกขมิ้น การแสดงระบำอัปสรา จากกลุ่มฯหนองหิน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ชุด อาเซียนประสานใจ ไร้คอรัปชั่น และการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมลาว”เต้นบาสะโลบ”จากคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเอราวัณ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ป.ป.ช.จังหวัดเลย ปลัดจังหวัด ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ตลอดจนพ่อค้าประชาชนอำเภอวังสะพุง

ผอ.สพม.34 ประชุมเพื่อมอบนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาสู่การปฏิบัติ

794833.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ศธ.และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ว่าขอให้หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในภารกิจงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองและส่งการบ้านให้ตนภายใน 7 วัน ว่า 1.ขณะนี้ทำอะไรอยู่บ้าง 2. ปรับปรุงงานตามนโยบาย และ3. เติมงานใหม่ แบ่งเป็นงานที่เติมได้เลยโดยไม่ต้องใช้งบเพิ่มและงานที่ต้องเริ่มใหม่ รวมทั้ง การน้อมนำพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติเพื่อให้ 1.ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู 2.ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และ 3. ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี “แนวพระราชดำรัสเป็นปรัชญา ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่รัฐบาล และ กระทรวงศึกษาธิการต้องเดินตาม จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องหาคำตอบและนำไปสู่จุดหมายให้ได้

ต่อจากนั้น ได้มอบนโยบายทั่วไป ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. จัดทำแผนงานโครงการใหม่เพื่อให้บรรลุงานหลัก 2. ปรับปรุงแผนงานโครงการเดิมที่ไม่สิ้นสุด 3. โครงการพระราชดำริที่รับผิดชอบโดยตรง 4. งบประมาณ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดคำสั่งถูกต้องและรวดเร็วทันต่อแหตุการณ์ 6. อำนวยความเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 8. จะให้ความสำคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละแห่ง 9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา ผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา 10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 11. ให้มีการนำ ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง เช่น DLIT DLTV ETV ฯลฯ 12. ให้ความสำคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 13. ให้ความสำคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 14.ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู 15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน 16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ นโยบายด้านการปราบปราบการทุจริต

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ได้กล่าวสรุป โดยขอให้ทีมบริหารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษา รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์ในการการดำเนินงานตามนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์นำไปสู่นักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อจากนั้นได้ประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำแบบรายงานโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โครงการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต โครงการที่สนองนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา(ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา) โครงการพระราชดำริฯ และเงื่อนไขมาตรการที่จะกำหนดเป็นแนวทางการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

31 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: