Home > ข่าวการศึกษา > สพป.เลย เขต ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

สพป.เลย เขต ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

September 3, 2015

795428.jpg

สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลอง”เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21″ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2558 โดยมีนายภูมิพัทธ เรืองแหล่ เป็นประธานเปิดการอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเติมเต็มทบทวนครูผู้สอนในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 3 ของปีการศึกษา 2558 จากกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มโรงเรียนที่สอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน กลุ่มละ 2 คน อิปุ่มจำนวน 4 คน และครูสอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 28 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านซ้าย

02 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: