Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โชว์ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โชว์ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

September 4, 2015

795119.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ดร.ปัญญา แก้วกียูร ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการจากศูนย์ประสานงานการประเมินคัดกรองและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงตัวแทนจังหวัดภาคเหนือ ได้เข้าประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมต้อนรับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดฐานการเรียนรู้ 9 ฐานการเรียนรู้ ในการประเมิน คือ ฐานที่ 1 ฐานเพิ่มพูนปัญญา ที่เนินการสืบค้นศึกษาจากห้องสมุดอัตโนมัติ และการสืบคืนค้นออนไลน์ ฐานที่ 2 ก้าวหน้าเทคโนโลยี ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน google apps for education และการสืบค้นสิทธิบัตรนานาชาติ เพื่อต่อยอดสิทธิบัตร ฐานที่ 3 ชีววิถีพอเพียง เน้นกิจกรรมตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ฝึกการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างพอเพียง ฐานที่ 4 รู้ทันความเสี่ยง กิจกรรม to be number one การอยู่ร่วมในสังคม ฐานที่ 5 ร้อยเรียงประชาธิปไตย จิตอาสา โรงเรียนสุจริตโตไปไม่โกง ฐานที่ 6 อนุรักษ์ไว้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กิจกรรมการละเล่นของไทย การจักสาน การทำตุง การตัดดอกต้องลาย ฐานที่ 7 ค้นหาสิ่งประดิษฐ์ด้วยโครงงาน ที่เน้นการประหยัด คุ้มค่าและการทำงานเป็นกลุ่ม ฐานที่ 8 สืบสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แหล่งเรียนรู้สนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานที่ 9 พากเพียรการงานอาชีพ การแปรรูปอาหาร การประดิษฐ์จัดช่อดอกไม้ เป็นต้น

สำหรับการขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา นั้น คณะกรรมการจะดูการบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ซึ่งทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ มีความพร้อมทุกด้านในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา สู่ชุมชนและหน่วยงานอื่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

……………………………………………………

วรางคณา อนันตะ / ข่าว

อลิษา ประทุมโพธิ์ / ภาพ

01 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: