Home > ข่าวการศึกษา > ขอบคุณคณะกรรมการ / วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ สพฐ. ประเทศ

ขอบคุณคณะกรรมการ / วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ สพฐ. ประเทศ

September 14, 2015

797662.jpg

หลังจากพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ สพฐ. ประธานโดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปแล้วนั้น ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเรื่องการยกระดับคุณภาพวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.ประเทศ เต็มหลักสูตรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสื่อสารที่หลากหลายของข่าวการศึกษาแก่นักประชาสัมพันธ์ สังกัด สพฐ.ประเทศ นำเผยแพร่ต่อสาธารณชน โรงเรียน บุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการถ่ายทอดวิชาความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องตรงกันอย่างหมดหัวใจ จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย นายประสิทธิ์ จันทร์ดา ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. คอลัมนิสต์ชื่อดังแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หรือที่เรารู้จักกันดีในนามปากกา “ครูคำหล้า” / นายกสมาคมผู้สื่อข่าวการศึกษา ส่วนกลางนำโดยนายชนิตร ภู่กาญจน์ พร้อมคณะ / สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง 3 รายการครอบครัวข่าวเด็ก / นายกริช มากกุญชร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ประธานชมรมนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.ปท. / นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง พร้อมคณะ และวิทยากรผู้ช่วยจากแกนนำนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั้ง ๔ ภาค พร้อมเป็นผู้สนับสนุนให้การนำเสนอข่าวสารการจัดการศึกษาของประเทศไทยให้มั่นคงและยั้งยืนตลอดไป กิจกรรมดังกล่าวมีวิทยากรเปลี่ยนแชร์ให้ความรู้ แบ่งชิ้นงานให้ปฎิบัติจริง อาทิ งานตัดต่อวีดีโอ ลงเสียงประกอบ งานสร่างเว็บไซต์ใหม่ชื่อว่า “สพฐ.ออนไลน์” งานสร้างเครือข่าย OBEC LINE การนำเสนอผลงานพร้อมมอบรางวัลชิ้นงานสาขาต่าง ๆ การจัดนิทรรศการผ่านสื่อเปิดโอกาสให้นักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ ได้นำเสนอผลงานข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการแชร์ประสบการซึ่งกันและกัน ตามนโยบายของรัฐบาล / สพฐ. จำนวน ๑๐ รายการ อาทิ ๑.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๒.การศึกษาเพื่ออาชีพ(ทวิศึกษา) ๓.การอ่านออกเขียนได้ ๔.การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ๕.การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ๖.ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ๗.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับขยายโอกาสเข้าถึงการบริการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค ๘.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา ๙.พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา ๑๐.เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในส่วนกิจกรรมเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ของ สพป.ชม.เขต ๔ นั้นได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกกรมการฯ จำนวน ๔ เรื่อง คือ .- – พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับขยายโอกาสเข้าถึงการบริการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค กิจกรรมของ สพป.ชม.เขต ๔ -ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ กิจกรรมของโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อ.แม่วาง -พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านห้วยส้ม อ.สันป่าตอง และโรงเรียนวัดศรีล้อม อ.หางดง พิธีปิดโครงการได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. : นายสนิท แย้มเกสร ฝากข้อคิดให้ นักประชาสัมพันธ์ สพฐ.ปท. ทำอย่างไรให้กระจายข่าวสู่สาธารณชน ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง นางจารุภา สังข์ขารมณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพฐ. กล่าวรายงานว่า : กิจกรรมนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ สพฐ. จำนวน ๒๒๕ เขต ให้ทราบนโยบายยุทธศาสตร์ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบายของรัฐบาล สามารถเผยแพร่นโยบายสู่การปฎิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้กลยุทธ์ใหม่ ที่เน้นการบูรณาการและความสัมพันธ์ของเครือข่าย เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรัชดาซี้ตี้ กรุงเทพมหานคร

……………………………..

ภาพโดย…เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.ปท. / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รวบรวมเพื่อนำเสนอข่าวในสื่อนี้

12 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: