Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๑๙ ร่วมกับอาชีวะเลยจัดแนะแนวเพื่อการเรียนต่อสายอาชีพ

สพม.๑๙ ร่วมกับอาชีวะเลยจัดแนะแนวเพื่อการเรียนต่อสายอาชีพ

September 15, 2015

798096.jpg

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ด้าน คือ จุดเน้นด้านผู้เรียน จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และจุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการ ขับเคลื่อนการศึกษา ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงผลผลิตของผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

ดังนั้น การแนะแนวจึงมีความจำเป็นทั้งในด้านการแนะแนวศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพและการแนะแนวชีวิตเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจตนเอง รู้ความถนัด ความสามารถของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และวางแผนการเรียนเพื่อก้าวสู่อาชีพ รวมถึงการมีงานทำเมื่อจบการศึกษา อีกทั้งยังสามารถสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนต่อสายอาชีพ

นายมงคลวิทย์ กล่าวต่อว่า ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) จึงร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการเรียนต่อสายอาชีพ ให้กับครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ จำนวนกว่า 150 คน ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแนะแนวเพื่อการเรียนต่อและการมีอาชีพสุจริต การมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน การประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างความตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ

……………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

ขอบคุณภาพข่าวจากคุณจันทร์พิมพ์ สุขเสริม https://www.facebook.com/khunming.thailand/media_set?set=a.1138322432848…

14 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: