Home > ข่าวการศึกษา > แนะนำ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒

แนะนำ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒

September 15, 2015

798426.jpg

ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของ ดร.รอง ปัญสังกา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประวัติส่วนตัว

– ภูมิลำเนา บ้านม่วงดง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

– ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 390/9 หมู่บ้านเสริมสุขวิลเลจ ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330

– ด้านสุขภาพอนามัย มีส่วนสูง 173 เซนติเมตร น้ำหนัก 70 กิโลกรัม

– ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม LISREL, SPSS., AMOS, Ms.Word, Ms.Excel, Ms.PowerPoint, Ms.Access, FrontPage, PhotoShop, Ulead GIF Animation, Ulead Studio, Macromedia Flash, งานประชาสัมพันธ์, พิธีกรพิธีการ

– อุดมคติในการทำงาน “ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ได้ประโยชน์” ประวัติการทำงาน

1 ก.ย. 2521 ครู 1 รร.คำบอนวิทยาสรรพ์ (อบจ.กาฬสินธุ์) ระดับ 1

1 ก.ย. 2530 นักวิชาการศึกษา 4 สนง.ศธอ.ท่าคันโท (สป.) ระดับ 4

1 มิ.ย. 2533 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบางระกำ (สป.) ระดับ 5

12 ม.ค. 2537 ศึกษาธิการอำเภอนายูง (สป.) ระดับ 6

16 เม.ย. 2539 ศึกษาธิการอำเภอศรีสงคราม (สป.) ระดับ 7

25 ก.ย. 2545 ศึกษาธิการอำเภอวังสามหมอ (สป.) ระดับ 8

18 มิ.ย. 2547 รองผู้อำนวยการ สพท.อด. 4 (สพฐ.) ระดับ 8

11 เม.ย. 2549 รองผู้อำนวยการ สพท.อด. 4 (สพฐ.) (ชนพ.) คศ.3

2 ต.ค. 2554 รองผู้อำนวยการ สพป.อด. 2 (สพฐ.) คศ.3

19 พ.ย. 2557 ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2 (สพฐ.) คศ.4 ประวัติการศึกษา

2526 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุดรธานี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

2548 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครุศาตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (การบริหารการศึกษา)

2555 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (การบริหารการศึกษา) การศึกษา สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ

7. Course in Educational Administration & School Based Management 23 October-16 November, 2010 Southwest Minnesota State University USA.

11. Education Administration 21-26 October 2014 Vietnam รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

2540 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น และได้รับ เข็มคุรุสดุดี ระดับประเทศ

2542-2543 ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

2543-2544 ได้รับแต่งตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครพนม ระดับจังหวัด

2547 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจราชการประจำเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดีเด่น ระดับเขต

2548 ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ระดับประเทศ

2548 ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองเลขาธิการคุรุสภา (นายองค์กร อมรสิรินันท์) ระดับประเทศ

2551 ได้รับการแต่งตั้งให้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 (6 เดือน 5 วัน)

2555 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2555 ระดับประเทศ

2555 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2556 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) รางวัลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขต

2556 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) รางวัลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับภาค

2557 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับประเทศ

2557 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับประเทศ

15 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: