Home > ข่าวการศึกษา > สิบเอกฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล

สิบเอกฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล

September 20, 2015

799821.jpg

สิบเอกฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1

อุดมคติในการทำงาน “มุ่งมั่น ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ” ครูฐิติพันธ์ ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในศาสนา พระมหากษัตริย์ และจริงใจในการปฏิบัติงาน มีวินัยในตนเอง ละเว้นจากอบายมุข ซึ่งส่งผลให้ได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม

เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ด้วยความรับผิดชอบ และเสียสละ มีการพัฒนาตนเอง ทันต่อเหตุการณ์ ตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมอยู่เสมอ มีความศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตนเพื่อศิษย์ และการศึกษา บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนยึดมั่นในคุณธรรม มีใจรักและเมตตาต่อศิษย์ มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สร้างและส่งเสริมความสามัคคีอันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง รับใช้สังคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ซึ่งส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากคุรุสภา ให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553 และประจำปี 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นผู้ที่รักเมตตา และเอาใจใส่ต่อศิษย์ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเสมอภาค

ต่อนักเรียนทุกคน มีความจริงใจ และยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานต่อเพื่อนร่วมงาน และให้ความเคารพ ต่อผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน โดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู ส่งผลให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

“หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2554 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา มีลักษณะความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการยุวเกษตรกร

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงของแผ่นดิน

ครูฐิติพันธ์ ได้ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะนำมาแก้ปัญหาการขาดทักษะในการทำงานของนักเรียน หาวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ให้มีทักษะในการทำงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ปรับปรุง พัฒนางานให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้นำวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการ PDCA มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นำไปสู่ ทักษะการทำงานคือการมีความรู้ ความสามารถ ที่ผ่านการวัดผลและประเมินผลในด้าน ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

18 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: