Home > ข่าวการศึกษา > ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

September 23, 2015

สพป.พล.1 จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 58

800590.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พลโทวิเชียร ชัยปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (อ.ก.ค.ศ. ) เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 23558 มีนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด สพป.พล.1 เข้าร่วมพิธี

พิธีมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2558 จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 จำนวน 93 คน ในช่วงเช้ามีพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณราชการ โดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย หรือพระอาจารย์โชคทวี โชติปญฺโญ จากนั้นมีพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณ ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก และในช่วงค่ำมีกิจกรรมเลี้ยงอำลาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ.

ครูสอนสังคม สพป. นครปฐม เขต 1 ศึกษาแห่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย

800767.JPG

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.นครปฐม เขต 1 (โรงเรียนวัดสระสี่มุม) จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ จำวน 56 คน

การขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากผู้รู้ จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ประมวลเป็นความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุก ๆ พระองค์ที่ช่วยให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง –//เบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.1—//

พัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑

800715.jpg

นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ จำนวน ๘๓ คน และบรรยายพิเศษให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา มาจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ความร่วมมือของชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ที่เข้ามาให้การสนับสนุน แต่สิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลของการศึกษาอีกด้านหนึ่ง คือทักษะและประสบการณ์ของลูกจ้างประจำ ของสถานศึกษานั้นๆ ฉะนั้นหากจัดให้มีการประชุมและพัฒนาประสิทธิภาพ จะเป็นการเติมเต็มและต่อเติมทักษะ และประสบการณ์แก่ลูกจ้างได้เป็นอย่างดี เป็นผลประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุม สกสค.อาคาร ๒ สพป.สระบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

ดังนั้นวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ คณะประธานกลุ่มโรงเรียน บุคลากร และลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ เยี่ยมชมสถานศึกษาต้นแบบการจัดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวราราม สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยนายสุนทร ตระกูลมารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวราราม คณะครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับ…

22 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: