Home > ข่าวการศึกษา > สุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ ครูดีที่หนูรัก ระดับประเทศ

สุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ ครูดีที่หนูรัก ระดับประเทศ

October 2, 2015

801122.JPG

นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ ครูผู้มุ่งมั่นใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีใจรักด้านศิลปะ จากโรงเรียนในชนบท สู่รางวัลระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ผลจากการทำงานเพื่อเด็กอย่างต่อเนื่อง ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็น “ครูดีที่หนูรัก” ระดับประเทศ ได้รับเกียรติบัตร เข็มพระพฤหัสบดีทองคำ และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ อายุ ๔๕ ปี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านประคอง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จบการศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาศิลปะการพิมพ์ และปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ตลอดชีวิตการเป็นครู ได้ทุ่มเทกับการทำงานจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน โดยเฉพาะในด้านศิลปะมาตลอด ทั้งในเวลางานและนอกเวลา จัดตั้งกลุ่มศิลปะเด็กบ้านประคองขึ้น ให้นักเรียนที่มีความสนใจได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะอย่างเต็มความสามารถ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงความสามารถตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และพัฒนางานไปสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติหลายรุ่น เช่น รางวัล Suprem Gold Award of the 42th International “s Art Exhibition 2012 Pentel Award และ Silver Award of the 43th International Children “s Art Exhibition 2013 Pentel Award ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลงานและรางวัลสำคัญที่ นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ ได้รับที่ผ่านมา ได้แก่ ครูผู้สอนดีเด่น รางวัลคุรุสภา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมวาดภาพระบายสีเด็กพกพร่องด้านการเรียนรู้ ป.๑-๖ รางวัล สพฐ. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียน ครูและผู้ปกครองเข้าใจวิชาศิลปะมากขึ้น และยังเป็นวิทยากรอบรมครูให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจ ความภูมิใจสูงสุดในชีวิตของครูสุเทพ คือ การได้เห็นลูกศิษย์เป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตัวเองให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จตามความมุ่งมั่นของแต่ละบุคคลศากุน ศิริพานิช… รายงาน

23 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: