Home > ข่าวการศึกษา > สมเด็จพระเทพฯพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สมเด็จพระเทพฯพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

October 3, 2015

“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 แก่ครู 11 ประเทศ ทรงมีพระราชดำรัสฯ การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ครูจึงมีบทบาทสำคัญ

79kh5c6fdkbbdf9fabf5c.jpg

2 ต.ค. 58 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และเปิดการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 31 จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผู้ร่วมงานได้แก่สมาชิกสภาครูอาเซียน รวมทั้งเอกอัครราชทูต ปลัด ศธ.จากประเทศอาเซียนและติมอร์ ประมาณ 600 คน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานรางวัล ฯ ว่า ขอแสดงความยินดีต่อครูทุกๆ ท่าน ที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า เป็นครูผู้อุทิศตน และมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครูและได้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาด้วยความทุ่มเท เสียสละ โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์สุขของลูกศิษย์เป็นสำคัญ และขอขอบใจคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันทำงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ในครั้งนี้

“เป็นที่ยอมรับทั่วกันว่า การศึกษาเป็นรากฐานและเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพของประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง ครูจึงมีบทบาทและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการจัดการศึกษาของชาติต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทุ่มเทและเสียสละพากเพียร อบรมสั่งสอน ดูแลลูกศิษย์ด้วยความรักและเมตตาอาทรด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดีต่อมาดาม ฮาจา รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัดเนการา บรูไนดารุสซาลาม , นางสาวทอช บันดาว ราชอาณาจักรกัมพูชา , นายเฮอร์วิน ฮามิด สาธารณรัฐอินโดนีเซีย , นางคำซ้อย วงสำพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , นายไซนุดดิน ซาคาเรีย ประเทศมาเลเซีย , นางสาวยี มอน โซ สาธารณรัฐแห่งสหภาพแห่งเมียนมาร์ , นายวิลเลียม โมราคา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , นางหวัง ลิม ไอ่ เหลียน สาธารณรัฐสิงคโปร์ , นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ประเทศไทย , นายจูลีโอ ไซเมน มาเดียรา ติมอร์ เลสเต และนางทราน ติ ตวย ดุง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ทุกท่านนับเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง มีความรักและเมตตาลูกศิษย์อย่างจริงจัง อันเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ที่จะน้อมนำให้บุคคลทั่วไปเกิดศรัทธาชื่นชม และนิยมยินดีที่จะเสียสละกำลังกาย กำลังความคิด ตลอดจนประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ลูกศิษย์และการศึกษาของชาติต่อไป จึงขอแสดงความนิยมยกย่องด้วยอย่างจริงใจ กับทุกท่านทั้งสิบเอ็ดคนที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 1 ปี2558”

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: