Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

October 8, 2015

803203.JPG

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มนโนบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เพื่อประชุมเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และแจ้งแนวปฏิบัติ ก่อนการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดังนี้ 1) นายสาโรจน์ คำพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) นายดิเรก ผาสุขมูล ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4) นางสาวสิริกร กำพลังฤทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) นายหาญ ดิเรกศิลป์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ผู้ทรงคุณวุฒิ 6) นายดิเรก ขอพึ่ง ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 7) นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.ร.ร.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 8) นางสายม่าน มีชำนาญ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 9) นางอภิสิทธิ์ สุทธิศักดิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน 10) นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11) นายวินัย โชคชัย กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12) นางกฤษณา ดามาพงศ์ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู 13) นายเสฏฐวุฒิ ครูเกษตร กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 14) นายรุ่งโรจน์ กลอนค้างพลู กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู 15) นางสาวปรีญาภัทร นามราชา กรรมการผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 16) นางวิภาวรรณ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้แทนครู และที่ประชุมได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเลือกเป็นประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 2 ราย ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการฯ คือ นายดิเรก ผาสุขมูล ข้าราชการบำนาญ จากนั้นประธานได้ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

07 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: