Home > ข่าวการศึกษา > ข่าว สพป. ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ข่าว สพป. ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

October 9, 2015

สพม.เขต 33 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุโรงเรียน

803668.JPG

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุระดับโรงเรียน ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดย นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ มอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อซักซ้อมความเจ้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้า่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซื่งกันและกัน พิชญ์สิณี เจริญรัตน์ ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755981684525313.1073742576.100…

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

803741.jpg

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมท่าฉาง อาคารขุนพนมคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการเขตพื้นที่คือนายประสิทธิ์ ชุมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนางสาว พันทิพา แซ่ตัน, นายพรศักดิ์ อ่ำใหญ่,นายสิริชัย วงศ์พัฒนกิจ,นายพนัส ไชยนาเคนทร์,นายภลศักดิ์ ทองพัฒน์,นางสาววิภาวรรณ เทศประยูร กรรมการในส่วนที่เป็นผู้แทนองค์กรหรือสมาคม ประกอบด้วย นางประภา มณีวัต,นางวิลาศินี เสมียนเพชร,นายบันเทิง คงขันธ์,นายอนุวัตร์ รจิตานนท์,นายกมล ดิษณะ,นายธงชัย ธนศิริรักษ์,นายวิทยา เหง่าหลี กรรมการในส่วนที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู ประกอบด้วย นายวิรัฃ สาริพัฒน์,นางสาวปรียนันท์ เทพนวล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จะได้รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อแต่งตั้งต่อไป ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

โรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาในรูปแบบ ผลงานคนเก่ง My Port Folio

803433.jpg

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการรายงานผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายมนิตย์ จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ที่เกิดจากการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ในการนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมผลงานคนเก่ง My Port Folio เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนได้ชื่นชมผลงานของนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจในการจัดทำชิ้นงาน พัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน และเกิดความรูู้ที่คงทนในภาคเรียนต่อไป โดยเชิญผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 350 คน ร่วมประชุมเพื่อชื่นชมผลงานของนักเรียนที่สะสมไว้ และมีการประกาศผู้ชนะเลิศเพื่อรับรางวัลในทุกระดับชั้น จำนวน 60 รางวัล ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองเกิดแรงบันดาลใจในการจัดทำชิ้นงานแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน เกิดความรู้และทักษะมากยิ่งขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

8 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: