Home > ข่าวการศึกษา > ตามไปดูศูนย์ศก.พอเพียงสพป.สมุทรสงคราม

ตามไปดูศูนย์ศก.พอเพียงสพป.สมุทรสงคราม

October 13, 2015

ตามไปดูศูนย์ศก.พอเพียงสพป.สมุทรสงคราม : นธิดา ตัจฉกานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สมุทรสงคราม

fba7jd8bf7eci67iffkbd.jpg

“ศูนย์ต้นแบบเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ พ.ศ.2516 เพื่อให้ประชาชน พออยู่ พอกิน พอมี พอใช้ และทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล” วินัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม (ผอ.สพป.สส.) กล่าว ทั้งนี้ สพป.สมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ภายในสำนักงาน โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ศูนย์ต้นแบบเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” โดยคำนึงถึง 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง บนพื้นฐานของเงื่อนไขสำคัญ 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง กับเงื่อนไขคุณธรรม อันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ความมีสติปัญญา อันจะนำไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม นายวินัยอธิบายว่า จ.สมุทรสงคราม มีพื้นที่เหมาะแก่การทำสวนทำการเกษตร ยังมีที่ดินว่างเปล่า ซึ่งในความเป็นจริงสามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงผึ้งปลูกผัก ทำการเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร ทางดิน ทางน้ำ ทำให้สมดุลกลับคืนสู่ธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือการตัดต่อพันธุกรรม และด้วยลักษณะนิสัยของคนใน จ.สมุทรสงคราม มีนิสัยรักสงบ อยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ โครงการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งและยังช่วยรณรงค์ ให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ พืชผัก ซึ่งไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม ซึ่งขณะนี้ผลผลิตเริ่มเจริญเติบโต สพป.สส. จะจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัดนำไปเพาะปลูกต่อไป นายเจษฎา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายหาด สังกัด สพป.สส. เป็นผู้หนึ่งที่สนใจในโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ได้เยี่ยมชม รู้สึกประทับใจมาก ผลผลิตเจริญเติบโตเห็นได้ชัดเจน เป็นโครงการต้นแบบที่ดีมาก เป็นแรงจูงใจให้มีความต้องการปลูกพืชผัก ผลไม้ไว้รับประทานที่บ้าน ซึ่งจะนำต้นแบบไปใช้ที่โรงเรียนวัดท้ายหาด และเมื่อมีโอกาสจะพาครู และนักเรียน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ของ สพป.สส. ในเรื่องดังกล่าว นายบุญช่วย จันทร์ชมเชย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ของ สพป.สมุทรสงคราม ซึ่งมีส่วนร่วมในโครงการได้กล่าวต่อว่า โครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของ สพป.สมุทรสงคราม เป็นโครงการ ที่ ผอ.สพป.สส. มีความตั้งใจที่จะทำเพื่อโรงเรียน ครูนักเรียน และบุคลากรในสังกัด ให้ระลึกถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการประสบความสำเร็จมากเป็นแรงจูงใจ ให้ข้าราชการในสังกัด สพป.สส. สามารถนำไปต่อยอด ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษที่บ้าน และมีข้าราชการหลายคน ได้ต้นแบบจากโครงการนำไปปฏิบัติได้จริง เป็นที่พอใจอย่างมาก สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ผูู้ปกครอง สนใจเยี่ยมชม “ศูนย์ต้นแบบเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสอบถามได้ที่ โทร.0-3471-1013

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: