Home > ข่าวการศึกษา > ประกาศโรงเรียนวัดพลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และก่อสร้างส้วม

ประกาศโรงเรียนวัดพลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และก่อสร้างส้วม

November 12, 2015

ประกาศโรงเรียนวัดพลา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้างและก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดพลา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้างและก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๔๗,๑๐๘.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนวัดพลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ … หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๖๓๐๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (นางวันเพ็ญ เจริญแพทย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลา ‹ ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ›

พุธ, 4 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: