Home > ข่าวการศึกษา > นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

November 23, 2015

804900.jpg

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ประวัติส่วนตัว

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เกิดวันที่ 26 สิงหาคม 2514

ภูมิลำเนาเกิด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภูมิลำเนาปัจจุบัน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

คู่สมรส นางกนกวรรณ บุญเอนก รับราชการครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2526 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงราชานุสรณ์

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2532 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2536 จบระดับปริญญาตรี ค.บ.(การประถมศึกษา) โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 4 วิทยาลัยครูสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2545 จบระดับปริญญาโท ค.ม.(การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2537 อาจารย์ 1 สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2542 ครูใหญ่ สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2544 อาจารย์ใหญ่ สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

พ.ศ. 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

3 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี -อำนาจเจริญ) …..บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.29 /รายงาน

23 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: