Home > ข่าวการศึกษา > ค่ายเยาวชนไอซีทีเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่๒๑

ค่ายเยาวชนไอซีทีเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่๒๑

November 27, 2015

ค่ายเยาวชนไอซีทีเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่21 : ชุลีพร อร่ามเนตร

k8ab7eg9g6ecf9ddb6ad7.jpg

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันต้องพึ่งพาไอซีที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นการเตรียมพร้อมทักษะด้านไอซีทีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องเติมเต็มให้แก่เยาวชนไทยได้เรียนรู้ เท่าทัน และรู้จักใช้ไอซีทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จึงได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดโครงการ “Thailand ICTYouth Challenge 2015” ค่ายเยาวชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 บุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ของตนออกมาอย่างเต็มที่ ด้วยโปรแกรมที่มีให้เลือกหลากหลายความถนัด โครงการปีนี้มีจำนวนผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 102 ผลงาน จากมี 754 โรงเรียน นักเรียน 204 คน และครู 100 คน เข้าร่วม ภายใต้แนวคิด “ICT for 21st century learning” ปีนี้ โดยจะเป็นการแข่งขันในการใช้การฝึกทักษะ ที่มุ่งเอาทักษะสำคัญของสังคมการศึกษาศตวรรษที่ 21 คือทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยแบ่งพัฒนาความรู้ความสามารถเป็น 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1.ด้านสารสนเทศ มุ่งให้เยาวชนมีทักษะเข้าถึงและรู้แหล่งสารสนเทศอย่างรวดเร็ว 2.ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เยาวชนมีทักษะการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสื่อสารโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อเข้าถึงฐานความรู้ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม และ 3.ด้านสื่อ เยาวชนมีทักษะการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมินและสร้างสารในรูปแบบของสื่อต่างๆ อาทิ มัลติมีเดีย กราฟฟิก แอนิเมชั่น เว็บไซต์ อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็น 1 ใน 26 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีองค์ความรู้ มีฐานความรู้ที่จะเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง รวมถึงพัฒนาให้ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ และเตรียมตัวนักเรียน ครูบาอาจารย์ ให้มีทักษะไอซีทีเพื่อการศึกษา และการใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้น เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้เชื่อว่าจะนำไปสู่การเผยแพร่ บอกต่อ เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเอง และโรงเรียนอีกด้วย โครงการนี้จะคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด โดยแบ่งเป็น ป.4-ป.6 ทำโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ หัวข้อ “ตามรอยพระราชา” (พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ส่วน ม.1-ม.3 ทำภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ประเทศไทยของเรา” ความยาวไม่เกิน 3 นาที และ ม.4-ม.6 ทำโมบาย แอพพลิเคชั่น 3 หมวด ได้แก่ เพื่อการศึกษา เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อสุขภาพหรือคุณภาพชีวิต “น้องเซียน่า” มยุรินย์ จรกา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตสวนหลวง เล่าว่า เป็นครั้งที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการ ส่งหนังสั้นเรื่อง เหรียญแห่งแผ่นดิน เป็นการรณรงค์การใช้เหรียญบาท ที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเงินเพียงเล็กน้อยไม่มีคุณค่า แต่เมื่อมารวมหลายๆ เหรียญเข้าด้วยกันก็มีมูลค่าที่มากขึ้น อีกทั้งสำหรับคนยากไร้ เงินเพียงน้อยนิดก็มีผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเขา และรู้สึกดีใจมากที่หนังสั้นของพวกหนูได้รับคัดเลือก จนทำให้พวกหนูได้มาเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน ค่ายที่จะช่วยเพิ่มทักษะการใช้ไอซีที ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทันสื่อ และที่สำคัญทำให้ได้เรียนรู้โปรแกรมการตัดต่อ การทำหนังสั้น ด้าน “น้องนัท” พิชิตชัย ยันนาคี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม เล่าว่า ปีนี้ เป็นปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีกิจกรรมสนุก ช่วยเพิ่มเติม เสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ไอซีที เพราะเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กรุ่นใหม่ต้องเข้าใจการใช้เทคโนโลยี “พวกผมทำเพาเวอร์พอยต์ โดยนำเสนอเรื่องราว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มเติมเทคนิคเสียง ภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจมากขึ้น จากการเข้าร่วมโครงการทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากมาย ทั้งความรู้ความสามารถด้านไอที รู้เท่าทันการใช้ไอซีที ยังทำให้ได้เพื่อนใหม่ๆ รุ่นพี่ เกิดการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม และการเข้าสังคม อยากให้มีการจัดกิจกรรมในโครงการนี้ตลอดไป และควรเสริมกิจกรรมที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องหนังสั้น หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเตรียมความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียนรู้ สนใจเรื่องไอซีที” สำหรับผลงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรอบแรกจะเข้าแคมป์ “Thailand ICTYouth Challenge 2015” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมทดลองและสัมผัสใช้ไอซีที ในรูปแบบต่างๆ และสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมนำไปใช้ได้จริง โดยทีมชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 3 หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมละ 2 หมื่นบาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมละ 1 หมื่น บาท ซึ่งจะประกาศผลในต้นปี 2559 นี้

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: