Home > ข่าวการศึกษา > แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

December 17, 2015

808769.jpg

นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเงินเดือน 58,260 บาท

เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2503 อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา บ้านหนองไหล ตำบาลสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่ 20 สิงหาคม 2522 อายุราชการ 36 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน 149 หมู่ 19 บ้านนาอุดม ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานภาพครอบครัว

คู่สมรสชื่อ นางไพรินทร์ สายสุด อาชีพรับราชการ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2535 การศึกษามหาบัณฑืต (กศม.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

พ.ศ. 2526 คุรุศาสตรบัณฑิต (คบ) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

พ.ศ. 2523 ประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม (พ.ม) ศึกษาด้วยตนเอง

พ.ศ. 2520 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

พ.ศ. 2518 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงเคราะห์ศึกษา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การรับราชการ

4 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

1 พฤศจิกายน 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1 พฤศจิกายน 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

27 มกราคม 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

24 ธันวาคม 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

15 มิถุนายน 2547 ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

4 กุมภาพันธ์ 2544 ศึกษาธิการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

1 พฤษภาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

12 มิถุนายน 2541 ศึกษาธิการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

12 มกราคม 2537 ศึกษาธิการดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

14 กันยายน 2535 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราฃธานี

1 พฤษภาคม 2534 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

13 พฤษภาคม 2529 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคำเจริญ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี

20 สิงหาคม 2522 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

1. อบรมหลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557

2. อบรมกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ของ กคศ.รุ่นที่ 2 ปี 2556

3. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน ปี พ.ศ. 2556

4. ประชุมสัมมนา “4 ปี กบว กับเนื้อหามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2551”

5. การสัมมนาตามหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2550

6. อบรมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเงินการคลัง พ.ศ. 2549

7. อบรมหลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอำเภอ พ.ศ. 2536

8. อบรมหลักสูตรเตรียมครูใหญ่ รุ่น 1 เขตการศึกษา 10 พ.ศ. 2529

การดูงานต่างประเทศ

1. ดูงานการจัดโรงเรียนประถมศึกษา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2556

2. ดูงานการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม พ.ศ. 2550

3. ดูงานการจัดการการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาทีประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2536

4. ดูงานการจัดการศึกษาประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2557

ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ

1. ประธานรุ่นการอบรมกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (หลักสูตร ก.ค.ศ.) รุ่น 2/2556

2. เลขานุการเตรียมเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พ.ศ. 2556

3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2544

4. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา พ.ศ.2541

5. ชนะเลิศการประกวดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2540

6. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2533

7. รางวัลเขตพื้นที่คะแนน o-net ก้าวกระโดด ปีการศึกษา 2557

17 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: