Home > ข่าวการศึกษา > ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนในจังหวัดลำปาง

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนในจังหวัดลำปาง

December 24, 2015

809767.JPG

ชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง และมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วม ๓๕ ทุน กว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานชมคมธนาคารจังหวัดลำปาง ร่วมกับมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต ๑ ทั้งนี้มีชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง โดยการนำของ นายกำจัด ศรีธัญรัตน์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง ให้การสนับสนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขัดสนในพื้นที่ที่สมาชิกชมรมธนาคารแต่ละแห่งตั้งอยู่ โดยจัดสรรดอกผลจากกองทุนมูลนิธิเป็นทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ ทางมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดลำปาง โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท และทุนพิเศษจากคุณเบญจมาศ เขื่อนเพชร จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท

พร้อมนี้นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๑ ประธานในพิธี ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและช่วยสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่ยากจนในจังหวัดลำปาง ให้ได้มีโอกาสมีความรู้ มีความเจริญรุ่งเรือง ในอันที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศในอนาคต และขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนทุกคนมีความตั้งใจ มีความมานะ พยายามในการศึกษาให้สำเร็จอย่างเต็มความสามารถ ให้สมตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุน เพื่อจะได้นำความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศสืบไป

ผุสดี ข่าว/ภาพ

22 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: