Home > ข่าวการศึกษา > การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๙

December 26, 2015

810269.jpg

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 จัดการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม

สระโบราณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมในวันนี้สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนชั้นป. 1 อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นป. 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนทุกชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 251,000 (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้จัดทำแผนรองรับเพื่อพัฒนางานดังกล่าวพร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องขึ้นในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างความเข้าใจในแผนงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยปีงบประมาณพ.ศ. 2559

2. เพื่อกระตุ้นการพัฒนางานของเครือข่ายและโรงเรียนตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET NT และระดับโรงเรียน ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ผู้เข้าประชุมเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 200 คน

กิจกรรมเป็นการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กระตุ้นแนวคิด จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีส่วนในการพัฒนางานด้านภาษาไทยในปีการศึกษา 2558

และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีส่วนในการพัฒนางานด้านภาษาไทย ในปีการศึกษา 2558 ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จำนวน 234 ราย วิทยากรการอบรมด้านภาษาไทย จำนวน 17 ราย การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน จำนวน 218 ราย และครูผู้ได้รับคัดเลือกสื่อและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน จำนวน 3 ราย

25 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: