Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สมุทรสาคร : จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสัญจร ณ โรงเรียนบ้านโคก

สพป.สมุทรสาคร : จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสัญจร ณ โรงเรียนบ้านโคก

December 27, 2015

810096.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายพิศาล นันทเส

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสัญจร

ณ โรงเรียนบ้านโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดย

นายพิศาล นันทเส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงเป็นประธาน พร้อมนี้ ได้เชิญ

นางมุกดา คุปตอาภากุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

“วันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”(ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2558 ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดศรีเมือง โรงเรียนวัดอ้อมน้อย โรงเอกชัย และโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

นายนริศ ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สมุทรสาคร ชี้แจงรายละเอียด

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่

ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต และครู จำนวน 35 คน

24 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: